Kosztorys budowlany Warszawa

Potrzebują Państwo wycenę robót budowlanych?

Kosztorysy budowlane – Rodzaje kosztorysów budowlanych

Kosztorys wstępny

Po podjęciu decyzji o budowie domu, czy przeprowadzeniu remontu – niezbędne jest określenie szacunkowej wartości robót budowlanych. Planowany zakres remontu czy budowy domu dokonany na etapie projektu architektonicznego umożliwia indywidualne dostosowanie zastosowanych w projekcie materiałów do możliwości finansowych inwestora.

Kosztorys wstępny  pozwala zoptymalizować koszty budowy i daje wstępną informację o wartości robót budowlanych. Odpowiedź na pytanie ile będzie kosztowała budowa czy remont jest cenną informacją dla osób planujących zaciągnięcie kredytu – będzie to podstawowa informacja potrzebna do ustalenia zdolności kredytowej przez bank. Jest także narzędziem pozwalającym zoptymalizować koszty budowy i uzyskać informację czy projekt jest dostosowany do budżetu jakim dysponujemy.

Planowanie finansowe kosztów budowy jest jednym z krytycznych elementów każdej budowy. Wykonanie kilku projekcji kosztów budowy na etapie projektu budowlanego pozwala wyeliminować ryzyko nieukończenia budowy w trakcie.

Kosztorys inwestorski

Po wykonaniu wstępnego kosztorysu i opracowaniu projektu architektonicznego kolejnym krokiem jest opracowanie  szczegółowej kalkulacji robót budowlanych. Wycena kosztów budowy musi zostać opracowana precyzyjnie w oparciu o wymogi techniczne. Wycena szczegółowa kosztów budowy wymaga opracowania dokumentu finansowego jakim jest kosztorys inwestorski. Jest to kluczowy dokument pozwalający określić:

 • budżet budowy
 • koszty poszczególnych etapów prac budowlanych lub remontowych

Kosztorys inwestorski jest narzędziem, które pozwala podjąć decyzję o podjęciu prac budowlanych oraz dostarcza inwestorowi niezależnej i obiektywnej informacji o kosztach budowy. Sporządzenie tego typu wyceny robót budowlanych wymaga od kosztorysanta posiadania praktycznej wiedzy technicznej.

Po opracowaniu kosztorysu inwestorskiego, inwestor posiadając pełną informację o kosztach może świadomie zacząć poszukiwania wykonawcy do budowy domu lub przeprowadzenia remontu. Na życzenie inwestora jesteśmy w stanie dostarczyć (dla potrzeb wyłonienia odpowiedniego wykonawcy) kosztorys inwestorski nie zawierający cen – jest to tzw. kosztorys ślepy. Kosztorys ślepy funkcję doradczą w procesie podejmowania decyzji, który wykonawca zapewni nam przeprowadzenie prac budowlanych najtaniej. Potencjalni wykonawcy wprowadzają do ślepego kosztorysu swoje ceny i narzuty, a inwestor otrzymując oferty jest w stanie obiektywnie porównać wszystkie dokumenty tzw. kosztorysy ofertowe.

Kosztorys ofertowy

Kosztorys ofertowy to dokument finansowy pozwalający wykonawcy robót budowlanych startować w przetargu na wykonanie robót budowlanych. Oszacowanie wartości robót budowlanych jest wykonywane w oparciu o indywidualne ustalenia z wykonawcą robót budowlanch dla potrzeb konkretnego projektu. Kosztorysy ofertowe  wykonuje się w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną lub na podstawie kosztorysów ślepych (kosztorysu inwestorskiego bez cen). Z punktu widzenia wykonawcy istotne jest wykonanie kosztorysu ofertowego, który umożliwia zaproponowanie konkurencyjnych cen wykonania robót oraz zrealizowanie zysku po wygraniu przetargu na prace budowlane.

Kosztorys powykonawczy

Proces budowlany jest uzależniony od wielu czynników m.in. wzrostu cen materiałów budowlanych, wzrostu kosztów robocizny i sprzętu. Wiele zmiennych czynników ma wpływ na ostateczną wycenę kosztów budowy tj. opóźnienia .  Plany finansowe wyceny kosztów budowy tj. kosztorys inwestorski i kosztorys ofertowy wykonywane są na określony dzień, przed podjęciem prac budowlanych. W zależności od realizowanej inwestycji prace budowlane są procesem krótkotrwałym lub długoterminowym. W tym drugim przypadku – bardzo ważnym etapem prac budowlanych jest kontrola kosztów prac budowlanych już wykonanych (etapów budowy). Wycena kosztów powykonawczych pozwala odpowiedzieć na pytania:

 • ile środków pieniężnych pochłonęła konkretna inwestycja,
 • ile środków pieniężnych zostało w budżecie na realizację inwestycji.

Kosztorys powykonawczy jest podstawą do podjęcia negocjacji finansowych z wykonawcą. Z punktu widzenia inwestora jest narzędziem kontrolnym pozwalającym trzymać w ryzach koszty inwestycji oraz wyeliminować ryzyko zawyżenia kosztów budowy przez wykonawcę.  Jest to dokument finansowy jednocześnie potwierdzający wykonanie poszczególnych etapów prac budowlanych czy remontowych – spełnia funkcję dokumentującą przebieg wykonanych robót budowlanych.

Wycena kosztów budowy

Kosztorysy ślepe, inwestorskie, ofertowe i powykonawcze oferowane przez nas są opracowywane na podstawie:

 • projektu technicznego
 • norm budowlanych
 • obmiarów i przedmiarów (dostarczonych przez klienta lub samodzielnych)
 • aktualnych cen materiałów
 • aktualnych cen robocizny
 • aktualnych cen sprzętu
 • praktycznej i wieloletniej wiedzy o procesie budowlanym

Metodologia – opracowanie kosztorysu

Metodologia: procedura szacowania wartości prac budowlanych i przygotowania kosztorysu

Przygotowanie kosztorysu budowlanego wymaga uzyskania wielu informacji dla poprawnego oszacowania wartości prac budowlanych. Do wykonania kosztorysu niezbędna będzie dokumentacja techniczna lub plan prac budowlanych, które mają zostać przeprowadzone. Po analizie dokumentacji technicznej i rozmowie o założeniach ekonomiczno-finansowych przechodzimy do szacowania wartości prac budowlanych. Podstawowymi pozycjami kosztorysu, które będą miały wpływ na wynik wyceny są robocizna (R), materiały (M) i sprzęt (S).

Procedura przygotowania kosztorysu:

1. Określenie celu dla którego ma zostać sporządzony kosztorys budowlany

Na wstępie określamy – cel przygotowania kosztorysu.

Przykładowe cele przygotowania kosztorysu:

 • budowa domu jednorodzinnego,
 • remont 3 kondygnacji w budynku urzędu,
 • złożenie oferty na wykonanie prac budowlanych dla inwestora indywidualnego lub instytucjonalnego,
 • procedura przetargowa (przygotowanie wyceny kosztów prac budowlanych oraz kosztorysu ślepego, z tzw. cenami zerowymi).

2. Analiza dokumentacji technicznej lub planowanie prac budowlanych

Podstawą do prawidłowego oszacowania wartości prac budowlanych są założenia techniczne oraz wiedza o procesie wykonawstwa robót budowlanych. Podstawą do analiz jest projekt techniczny robót budowlanych lub inne dokumenty techniczne. W przypadku braku założeń technicznych, kosztorysant po wizji lokalnej i uzgodnieniach z inwestorem instytucjonalnym lub indywidualnym może zaplanować prace budowlane, których wartość będzie szacowana.

W przypadku remontu lub inwestycji w daną nieruchomość, kosztorysant powinien dokonać wizji lokalnej i wykonać obmiaru pomieszczeń podlegających pracom budowlanym.

3. Oszacowanie wartości prac budowlanych

W oparciu o projekt techniczny i zakres prac budowlanych kosztorysant planuje poszczególne pozycje kosztorysowe. Wycena poszczególnych pozycji kosztorysu wykonywana jest w oparciu o obowiązujące normy budowlane. Kosztorysant szacuje wartość robocizny, wartość materiałów budowlanych niezbędnych do przeprowadzenia prac oraz szacuje pracochłonność dla poszczególnych pozycji. Prace są wykonywane w oparciu o legalne oprogramowanie NORMA firmy Athenasoft.

4. Przygotowanie dokumentu finansowego – kosztorysu

Efektem prac kosztorysanta jest szczegółowa wycena robót budowlanych w rozbiciu na pozycje:

 • kosztorys w formie wydruku komputerowego (dokument),
 • kosztorys w formie elektronicznej (e-mail, płyta CD).

Oferta kosztorysów budowlanych

# Rodzaj kosztorysu Zakres prac Termin realizacji
1 Kosztorys wstępny Oszacowanie wstępnych kosztów prac budowlanych do uzgodnienia
2 Kosztorys inwestorski Szczegółowa kalkulacja robót budowlanych sporządzana dla potrzeb inwestora do uzgodnienia
3 Kosztorys ofertowy Szczegółowa kalkulacja robót budowlanych sporządzana dla potrzeb złożenia oferty przetargowej do uzgodnienia
4 Kosztorys powykonawczy Szczegółowa kalkulacja robót budowlanych po zrealizowaniu inwestycji do uzgodnienia

Kontakt. (Warszawa)

 

Strony internetowe: Kosztorysowanie Warszawa | Inspektor nadzoru budowlanego | Kierownik budowy | Energia elektryczna | Ród Nasierowskich od 1415r.