Kosztorys budowlany Warszawa

Potrzebują Państwo wycenę robót budowlanych?

Metodologia

Metodologia wyceny

Szacowanie kosztów planowanych robót budowlanych wymaga posiadania gruntownej wiedzy praktycznej z zarządzania procesem robót budowlanych.

Doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi jest gwarantem rzetelności wykonania każdego kosztorysu. W oparciu o wiedzę praktyczną oraz analizę konkretnego przypadku jesteśmy w stanie stwierdzić zasadność i celowość poniesienia danych koszów budowy.

 

Podstawa do sporządzania kosztorysów:

- dokumentacja projektowa

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

- założenia wyjściowe do kosztorysowania

- ceny jednostkowe robót podstawowych

- obmiar robót budowlanych

 

Wykorzystywane metody wyceny:

 

-  metoda kalkulacji uproszczonej, polegającą na obliczeniu wartości kosztorysowej robót objetych przedmiarem robót jako sumy iloczynów ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych i ich cen jednostkowych bez podatku od towarów i uslug.

- metoda kalkulacji szczegółowej, polega na określeniu wartości poszczególnych jednostkowych nakładów rzeczowych (kosztów bezpośrednich) oraz obliczeniu narzutów koszów pośrednich i zysku.

Struktura kosztorysu sporządzanego przez www.kosztorys.waw.pl

  • Ogólna charakterystyka obiektu lub robót
  • Przedmiar robót
  • Kosztorys

 

W ramach usługi kosztorysowania klient otrzymuje raport w wersji elektronicznej  oraz wydruk papierowy oszacowania kosztów podpisany przez specjalistę posiadającego uprawnienia budowlane.

 

Strony internetowe: Kosztorysowanie Warszawa | Inspektor nadzoru budowlanego | Kierownik budowy | Energia elektryczna | Ród Nasierowskich od 1415r.